Integration

Oavsett vad man relaterar ordet INTEGRATION till så menar vi att integration i slutändan handlar om att skapa en fungerande helhet​ utifrån de förutsättningar man har, detta oberoende om det är datasystem som ska "kopplas ihop" med varandra, företag som ska inkorporeras/ samarbeta eller diversifierade processer som ska kunna mätas. 

Wi-Five arbetar i huvudsak med integration på tre olika nivåer:

Verksamhet

Vår erfarenhet är att behovet av att beskriva processer, aktiviteter och rutiner är särskilt stort i samband med företagsuppköp, outsourcing och rationalisering, d.v.s. någon typ av förändringsarbete. I grund och botten handlar det om att hitta synergieffekter som gör din verksamhet mer kostnadseffektiv och kan producera snabbare och bättre resultat. 

Oavsett hur ni beskriver er verksamhet så har vi certifierad kompetens och verktyg för att hjälpa till med:

 • Processmodellering. Wi-Five AB har verksamhetsarkitekt/ enterprisearkitekt certifikat och arbetar i huvudsak med IRMs notation eftersom vi ser att den är lättast att ta till sig. 
 • Integrationsstrategiarbete. Vi har erfarenhet av att ta fram så väl kortsiktiga strategier vid företagsuppköp som långsiktiga strategier för att svara upp mot uppsatta verksamhetsmål.
 • Strategiska kartor, s.k. stads- och kvartersplaner, som beskriver sambanden mellan processer, aktörer/system och information.
 • Organisation. Wi-Five AB har erfarenhet av att bygga upp och leda integrationscenters i så väl större företag som myndigheter. Vi har god kunskap om best-practices på området och känner väl till styrkorna och svagheterna i de större aktörernas metodik på området varför Wi-Five är den perfekta oberoende partnern. 

Information

I de flesta organisationer så ligger information till grund för de beslut som fattas. Informationsstrukturen är också mest beständigt, jämför t.ex. med hur ofta strukturerna för organisation, processer och system ändras. I en värld där snabba förändringar, krav på flexibilitet och time-to-market präglar vår vardag så är det lite förvånande att få företag satsar på att beskriva sin informationsstruktur, det är ju trots allt detta som är grunden och ibland det enda stabila som lever igenom alla förändringar. 

Vår erfarenhet är att det gäller att hitta rätt nivå när man tar fram sina informationsmodeller och fundera innan vad de praktiskt ska användas till, det sistnämna är det tyvärr väldigt många som glömmer.  Det gäller också att ha tydliga avgränsningar och fokusera på den information som verkligen kan göra skillnad. Vi kan bidra med t.ex.:

 • Informationsmodellering. Wi-Five AB har certifikat, metodik och erfarenhet för att kunna modellera information på både hög och låg nivå. I samband med kravanalyser (vid t.ex. systemanskaffning eller utveckling) tar vi fram informationsmodeller som minskar risken för missförstånd och ofta ligger till grund för datamodeller. 
 • Strukturera informationsobjekt som är beständiga och lämpliga att använda i utbytet med andra aktörer, s.k. kanoniska-/ intermediaryformat. Detta är grunden i en väl fungerande integration mellan verksamheter och system. 
 • Informationssäkerhet. Att hitta och beskriva en lämplig nivå för olika informationsobjekt är ofta en utmaning och istället väljer många att klassa säkerhetsnivåer utifrån system. Det sistnämnda fungerar dock sällan bra i en värld där systemen får allt mindre betydelse och fokus allt oftare hamnar på informationsutbyte och de olika "informations-öar" som poppar upp i verksamheten. 

System

För de företag som står beredda att börja flytta över spaghettin av systemkopplingar till en eller flera integrationsplattformar så är vår rekommendation att fokus tidigt läggs på att identifera den s.k. Gyllene Processen. Med detta menar vi en automatisering som gör stor skillnad i verksamheten men som ändå är relativt enkel och snabb att realisera. 

Wi-Five AB har bl.a. följande erfarenheter:

 • Arkitektur. Vi kan bl.a. hjälpa er att ta fram referensarkitektur och domänmodeller inom integrationsområdet. För att göra detta så kan vi antingen använda vedertagna modeller eller våra egna (som än så länge varit de mest uppskattade).
 • Teknik. Drygt 16 års erfarenhet av integration på Microsoftplattformen. Bland tidigare uppdrag kan nämnas: 
 • Plattformsansvarig för en av Europas största BizTalkplattformar
 • Utveckling och lösningsarkitektur så väl on-premise som med molntjänster. Har erfarenhet av att integrera med systemlösningar från bl.a. SAS Institute, Unit4 Agresso, Visma, Tieto, IFS, Microsoft och IBM.
 • Projektledare vid intern och extern dataförsörjningsplanering
 • Analys av integrationsmiljö. Har erfarenhet av flertalet genomlysningar och 'health checks' vid myndigheter och företag. Åtgärderna har resulterat i så väl kostnadsbesparingar som högre kvalitet i integrationerna.
 • Loggning och spårbarhet.
 • Definiera och etablera integrationsloggning för verksamhet och IT
 • På teknisk nivå ​definiera informationssäkerhetsmatriser och plattformsloggning
 • Dokumentation
 • Kostnads- och prismodeller för integration